Àmbits
Àmbit Econòmic

2.04 Percentatge perceptors RMI

Definició
Indicador que descriu el percentatge de persones beneficiàries de la Renda mínima d'Inserció sobre el total de la població.
Font d'informació
Elaboració pròpia
Periodicitat
Anual
Cobertura Geogràfica
Municipi/Comarca
Mètode de càlcul
Persones perceptores de la RMI respecte la població de 25 a 65 anys. La RMI la poden percebre persones que tinguin una edat compresa entre els vint-i-cinc i els seixanta-cinc anys o, en excepcions puntuals, que no arribin als vint-i-cinc anys en els casos següents: que tinguin menors o persones amb disminució al seu càrrec, o bé que estiguin en situació de desemparament o de risc social, d'acord amb les condicions que es determinin per reglament.

Imprimir l'indicador

Pla de l'Estany
Any Percentatge
2017 0,59
2016 0,58
2015 0,77
2014 0,91
2013 0,91
2012 0,54
2011 1
2010 0,78
2009 0,33
2008 0,15
2007 0,08
2006 0,03
Banyoles
Any Percentatge
2017 0,76
2016 0,78
2015
2014
2013 1,14
2012 0,76
2011 1,49
2010 1,1
2009 0,4
2008 0,2
2007 0,09
2006 0,03
58