Àmbits
Àmbit Població

1.19 Taxa bruta de mortalitat

Font d'informació
Padró municipal
Web
http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=264&t=2015
Periodicitat
Anual
Cobertura Geogràfica
Comarca
Mètode de càlcul
Quocient entre el nombre de defuncions registrades en un any determinat i la població a meitat del període. S'expressa en tant per mil."

Imprimir l'indicador

Any Pla de l'Estany Banyoles
2017 9,7 10,61
2016 8,59 8,33
2015 10,24 10,79
2014 9,64 9,32
2013 8,05 8,48
2012 8,86 8,68
2011 9,16 9,4
2010 8,25 8,59
2009 8,92 9,22
2008 9,61 9,44
2007 8,71 9,1
2006 8,08 7,71
2005 9,62 9,52
2004 10,24 9,77
2003 10,1 10,35
2002 9,78 9,36
2001 9,28 10,82
2000 9,62 8,78
58