Què és l'Observatori Social?

L’Observatori Social és una eina de coneixement i seguiment de la realitat social de la comarca mitjançant la creació i recollida d’informació en relació als col·lectius de població vulnerables i els factors de risc d’exclusió social. Per tant, és una eina que ha de permetre la planificació d’accions destinades a pal·liar situacions d’exclusió social i promoure accions de promoció social.

Aquesta eina facilita l’obtenció d’informació sistematitzada, detallada i contínua sobre la realitat social del nostre territori i alhora, fa un seguiment de les mesures i actuacions que es realitzen des de l’Administració pública. L’objectiu és detectar, comprendre, mesurar i ordenar el coneixement més actual sobre les desigualtats socials, i esdevenir una eina útil i operativa per a la presa de decisions efectiva. Per tant, l’Observatori Social ha de facilitar, tant com sigui possible, la feina als diferents agents socials, culminant les seves anàlisis amb conclusions i propostes d’actuació.

L’Observatori Social té la voluntat de facilitar el treball de professionals i gestors de serveis públics, associacions i empreses d’atenció i serveis. També vol ser un instrument de transparència entre l’Administració pública i la ciutadania.

Es tracta d’un sistema d’informació que ha de permetre:

 • Visibilitzar els col·lectius que es troben en situació de vulnerabilitat.
 • Visibilitzar els àmbits d’exclusió i/o les problemàtiques d’aquests col·lectius.
 • Analitzar l’atenció social que estan rebent aquests col·lectius, així com els recursos disponibles a la ciutat i a la comarca.
 • Avaluar, adaptar i dissenyar els programes i serveis de la ciutat i la comarca.
 • Analitzar els escenaris actuals i futurs a través de diagnosis territorials i/o sectorials.
 • Proposar línies estratègiques i accions operatives d’actuació.
 • Comunicar la informació i el coneixement.
Objectius de l'Observatori Social
 • Administrar, desenvolupar i interpretar de forma permanent un sistema integrat d’informació sobre la ciutat de Banyoles i la comarca del Pla de l’Estany.
 • Contribuir a la definició d’estratègies de desenvolupament coherents i factibles fonamentades en els principis d’inclusió social i igualtat d’oportunitats.
 • Avaluar els resultats i l’impacte de les polítiques públiques locals i proposar mesures per a la millora d’aquestes.
 • Afavorir la reflexió i l’acció dels agents socials en base a anàlisis descriptives i interpretatives fomentant una visió transversal, amb la finalitat d’obtenir el màxim consens en la definició de polítiques públiques locals.
 • Sensibilitzar la ciutadania sobre els principals perfils vulnerables i promoure una gestió en l’Administració pública sota els principis de transparència i proximitat.
Àmbits d'Anàlisi

L’Observatori Social  té la finalitat d’interpretar la informació a través d’una perspectiva holística i transversal. Per tant, l’anàlisi de la realitat social del territori necessita els inputs dels diferents àmbits i dels agents que hi intervenen. L’objectiu últim és centralitzar tota aquesta informació i permetre, així, un anàlisi amb el màxim d’elements possibles.

Aquesta perspectiva ha de permetre recollir dades dels àmbits següents:

 • Població
 • Econòmic
 • Ocupació i treball
 • Educació
 • Social
 • Salut
 • Habitatge/urbanisme
 • Relacions socials
 • Relacional
 • Seguretat/via pública

I una visió sobre els següents col·lectius i cicles de vida:

Infància i adolescència
Joventut
Gent gran
Persones d’origen estranger
Dones
Persones amb discapacitat
També es tindrà en compte una visió temporal i la territorial per fer possible la comparació i anàlisi d’aquestes dades.

Qui l'impulsa?

L’Observatori Social  és impulsat per l’Equip tècnic d'acció comunitària per a la inclusió social de Banyoles (PLACI).

Contacte:

Oficina Tècnica del Pla local d'acció comunitària per a la inclusió social de Banyoles (PLACI).
Àrea de Serveis Socials, Acció Comunitària, Polítiques d’Igualtat i Salut – Ajuntament de Banyoles
C/ Pere Alsius i Torrent, 10
17820 Banyoles
Tel. 972 58 11 25
observatori.serveissocials@ajbanyoles.org


33