Àmbits
Àmbit Població

1.15 Pes de la població d'origen estranger segons grans grups

Definició
Indicador que descriu el pes de la població estrangera en cadascun dels cicles vital. També ens mostra el pes de cada gran grup respecte el total de la població.
Font d'informació
Padró municipal
Web
http://www.ddgi.cat/xifra
Periodicitat
Anual
Cobertura Geogràfica
Municipi/Comarca
Mètode de càlcul
Població d'origen estranger per grans grups*100/total de la població per grans grups

Imprimir l'indicador

Banyoles
de 0 a 14 anys de 15 a 29 anys de 30 a 44 anys de 45 a 64 anys més de 65 anys Estrangers
Any Estran. Total Estran. Total Estran. Total Estran. Total Estran. Total Estran.
2018 25,1 18,2 25,6 16,6 28 22 13,1 26,4 2,8 16,8 18,9
2017 25,1 18,4 25,9 16,4 27,9 22,5 12,3 25,8 2,6 16,9 18,7
2016 24,9 18,3 27,3 16,6 27,8 22,8 11,4 25,6 2,7 16,7 18,8
2015 25,5 18,3 29,4 16,8 28,5 23,2 10,9 25,1 2,7 16,7 19,4
2014 26,9 28,2 30,6 17,1 28,8 23,7 10,9 24,6 2,5 16,4 20
2013 28,6 18,1 31,2 17,2 28,5 23,9 10,8 24,4 2,4 16,4 20,4
2012 30,8 18,2 33,3 17,6 29,8 24,2 11,6 23,9 3,1 16,1 21,9
2011 32,2 18,4 33,1 17,8 29,3 24,3 11,7 23,3 2,5 16,1 22,1
2010 32,1 17,9 32,8 18,7 28,5 24,2 11 23 2,4 16,2 21,7
2009 31,5 17,4 31,5 19,4 27,1 24,2 10 22,5 2,2 16,5 20,8
2008 31,6 17,4 29,5 19,5 25,5 24,1 9,4 22,4 2,3 16,6 19,9
2007 30,2 17,2 27,4 19,8 24 23,9 8,7 22,2 1,9 16,9 18,6
2006 30,9 17,2 27,8 20,4 24,2 24 8,7 21,8 2 16,7 19
2005 29,5 16,9 24,9 20,7 22,3 24 8 21,6 1,7 16,8 17,5
Camós
de 0 a 14 anys de 15 a 29 anys de 30 a 44 anys de 45 a 64 anys més de 65 anys Estrangers
Any Estran. Total Estran. Total Estran. Total Estran. Total Estran. Total Estran.
2018 0,9 15,5 4,3 13,6 7,9 18,4 2,1 28 4,1 14,1 3,7
2017 1 14,6 2,1 14 7,2 18,2 3 29,3 2,4 24 3,2
2016 0 14,8 4,1 14,3 3,9 18,7 2,6 28 2,4 24,2 2,6
2015 1 14,6 3,1 14,3 4,5 19,5 3,7 27,5 1,8 24 2,9
2014 1 14,7 5,2 14 4,9 17,9 2,5 29,4 1,8 23,9 2,9
2013 1 14,3 5,1 14,2 4,7 18,5 2,9 30,1 1,9 23 3
2012 3,2 13,9 4,3 13,6 4,3 20,4 3,1 28,4 1,9 23,8 3,2
2011 1 14 5,2 14 1,5 19,9 4,1 28,4 1,9 23,7 2,8
2010 1,1 13,7 5,2 14,2 1,4 21 3,7 27,5 1,9 23,6 2,6
2009 1,1 13,7 3,7 15,5 4 21,7 3,3 26,3 1,3 22,8 2,7
2008 1,1 12,9 4,4 16,4 3,9 21,8 2,2 26,7 1,3 22,1 2,6
2007 4,5 12,8 4 17,9 7,2 21,8 2,2 26,2 1,3 21,3 3,7
2006 6 12,4 3,2 18,6 4,8 21,6 2,9 25,4 0,7 22 3,2
2005 5,1 11,7 2,3 19,5 6,8 21,7 2,9 25,4 0 21,7 3,3
Cornellà del Terri
de 0 a 14 anys de 15 a 29 anys de 30 a 44 anys de 45 a 64 anys més de 65 anys Estrangers
Any Estran. Total Estran. Total Estran. Total Estran. Total Estran. Total Estran.
2018 7 16,5 9,4 13,3 13,1 23 4,8 26,7 2,7 20,5 7,3
2017 5,4 16,1 10,6 13,3 11,4 23 4,9 27,1 1,9 20,5 6,6
2016 6,4 16,5 9,9 13,3 12 23,8 5,5 26,3 1,3 20,1 6,9
2015 4,8 15,8 11,8 14,4 10,4 23,2 4,4 26,3 1,1 20,3 6,3
2014 5 16 10,3 13,9 11 23,5 4,4 26,6 0,7 20 6,1
2013 5,6 16,5 12,6 14,1 10 23,1 4,8 26,9 0,9 19,4 6,5
2012 6,9 16 16,2 14,8 10,5 23,1 4,8 26,9 0,9 19,2 7,4
2011 6,6 15,5 17,2 15,6 10,1 24 4,8 16,9 1 18 7,6
2010 8 15,2 14,4 16,4 10,7 23,7 4,2 26,8 0,8 18 7,4
2009 6,9 15,2 12,7 16,6 10,2 23,5 4,1 26,7 0,5 18 6,8
2008 6,6 14,6 10,6 17,6 9,5 23,2 3,5 26 1,2 18,6 6,2
2007 4,7 14,2 7,2 17,9 7,3 23,3 3,1 25,8 1 18,9 4,7
2006 4,9 13,8 4,6 18,7 6,9 22,9 3,2 25,5 1 19,1 4,1
2005 3,5 12,9 2,9 19 6,2 23,1 2,1 25,6 0,8 19,5 3,1
Crespià
de 0 a 14 anys de 15 a 29 anys de 30 a 44 anys de 45 a 64 anys més de 65 anys Estrangers
Any Estran. Total Estran. Total Estran. Total Estran. Total Estran. Total Estran.
2018 20,5 15,5 16,7 12 23,2 27,5 12,7 21,9 8,6 23,1 16,3
2017 22,2 17,4 13,8 11,2 30,4 26,6 13,8 25,1 3,9 19,7 17,8
2016 22 18,7 20 13,1 25 25,5 12,7 23,6 3,9 19,1 16,9
2015 12,5 18,8 24,1 11,3 20,3 25 12,7 24,6 5,8 20,3 14,5
2014 10 16,3 18,5 11 17,7 25,3 14,1 26,1 5,8 21,2 13,1
2013 11,9 16,4 13,3 11,7 22 23 20,3 27 8,9 21,9 16
2012 12,2 15,4 16,7 13,5 21 23,3 20,3 25,9 10,3 21,8 16,5
2011 17,1 15,8 16,1 11,9 18,5 25 20 25 8,6 22,3 16,2
2010 16,2 14,6 14,3 13,8 23,2 22,1 23,5 26,9 7 22,5 17,4
2009 11,8 13,4 18,4 15 20,4 21,3 17,6 26,9 6,8 23,3 15
2008 17,6 13,2 13,3 17,5 23,4 18,3 10,4 30 5,6 21 13,2
2007 6,3 13 8,1 15 23,9 18,6 8,1 30 5,2 23,5 10,1
2006 9,4 13,2 7,9 15,7 20 18,6 7,2 28,5 3,4 24 9,1
2005 5,9 14,1 2,6 16,2 20,5 18,3 4,9 25,3 6,3 26,1 7,9
Esponellà
de 0 a 14 anys de 15 a 29 anys de 30 a 44 anys de 45 a 64 anys més de 65 anys Estrangers
Any Estran. Total Estran. Total Estran. Total Estran. Total Estran. Total Estran.
2018 1,3 18,5 6,8 10,2 6,3 18,5 6,9 30 4 22,9 5,1
2017 1,3 18,1 11,6 10 5,6 20,8 5,5 29,4 6,4 21,8 5,6
2016 2,3 19,1 14,3 10,7 5,2 21,1 7 28,3 7,4 20,8 6,6
2015 3,7 18,2 12,2 11 8,2 21,8 6,5 27,9 6,5 20,9 7
2014 3,3 19,7 18,2 12 7,1 21,6 7,9 24,9 6 21,8 7,6
2013 0 18,3 20 12,3 11,7 23 10,3 26 5,5 20,4 8,9
2012 1,1 20 22 11,2 11,9 22,6 8,1 24,9 6,3 21,3 8,7
2011 1,3 17,7 17,5 12,6 11 22,2 7,5 26,6 7,4 20,8 8,4
2010 1,2 18,7 12,7 13,7 9,3 23,2 7,1 24,5 7,6 20 7,4
2009 1,2 18 12,5 15,6 11,8 2,1 7,8 25,1 6,7 19,3 8
2008 2,7 16,2 10,7 16,6 13 22,2 8 24,8 5,5 20,2 8,2
2007 3,1 14,7 8,6 18,4 11,1 22,4 8,3 24,7 5,7 19,7 7,7
2006 7,9 14,4 7,2 19 10,5 21,7 8,8 25,9 4,8 19 8
2005 5,2 13,4 3,8 18,5 7,7 21,1 7,9 29,2 5,2 17,8 6,3
Fontcoberta
de 0 a 14 anys de 15 a 29 anys de 30 a 44 anys de 45 a 64 anys més de 65 anys Estrangers
Any Estran. Total Estran. Total Estran. Total Estran. Total Estran. Total Estran.
2018 3,1 17,6 5,6 14,6 4,2 22,6 2,6 28,8 2,5 16,5 3,5
2017 3,1 17,4 4,1 15 4,8 22,6 2,5 29,4 2,1 15,7 3,3
2016 3,1 17,4 4,1 14,8 4,7 23,2 1,8 29,9 2,8 14,7 3,2
2015 4 17,4 3,9 15,7 4,7 22,2 2,3 30,5 2,5 14,1 3,4
2014 4,9 17,1 3,4 16,4 5 22,3 2,5 30,6 2,6 13,5 3,6
2013 4,7 17,6 3 16,4 5,9 22,3 2,3 30,2 2,6 13,6 3,7
2012 4,5 16 3,2 18 5,1 21,6 2,6 31,1 3,3 13,3 3,6
2011 4,9 16,6 1,7 17,5 5,5 21,5 3,3 31,7 3,5 12,8 3,8
2010 3 15,5 0,4 17,7 3,9 22,1 3,2 31,7 3 13 2,8
2009 3,5 16 0,9 17,5 3,8 22,9 3,6 31,3 1,9 12,4 3
2008 2,7 15,7 0,9 18,8 3 22 4 31,2 1,3 12,4 2,7
2007 2,7 15,4 4,2 19,4 2,9 22,9 4,1 30 1,4 12 3,3
2006 1,7 15,3 2,2 19,4 3,2 23,5 2,8 29,8 1,4 12 2,5
2005 1,2 14,6 0,9 19,9 2,6 23,5 2,1 29,6 0,7 12,4 1,7
Palol de Revardit
de 0 a 14 anys de 15 a 29 anys de 30 a 44 anys de 45 a 64 anys més de 65 anys Estrangers
Any Estran. Total Estran. Total Estran. Total Estran. Total Estran. Total Estran.
2018 1,3 16,5 10,5 12,2 7,8 19,3 6,4 30,2 6,9 21,8 6,4
2017 0 16,8 7,1 11,8 5,1 20,6 5,7 29,4 6,9 21,4 5
2016 0 16,4 10,7 11,9 3,1 20,6 5,7 30 6,1 21,1 4,9
2015 0 15,2 9,5 13,5 3,9 22,1 6,5 29,8 3,3 19,3 4,7
2014 2,5 16,7 10,2 12,4 4,6 23 7,1 29,5 2,3 18,4 5,3
2013 3,7 17,2 7 12 4,3 24,6 6 27,9 0 18,3 4,2
2012 3,5 17,8 3,5 11,9 5 25,1 6,2 27 1,1 18,2 4,2
2011 2,5 17,2 3,8 11,3 3,9 27 5,7 25,9 0 18,7 3,4
2010 3,4 18,5 1,8 11,8 4,6 27 4,2 24,7 0 18 3,1
2009 3,4 18,4 1,7 12,5 3,8 27,6 4,2 24,6 0 16,9 2,9
2008 3,3 18,8 0 13,4 3,8 27,2 2,6 24,1 0 16,5 2,3
2007 2,5 17,6 1,4 15,7 3,5 24,8 0,9 23,7 0 18,1 1,7
2006 5,3 17,5 3,4 13,8 6,3 25,9 0 24 0 18,9 3
2005 6 15,8 3 15,5 3,7 25,2 0 24,9 1,3 18,6 2,6
Porqueres
de 0 a 14 anys de 15 a 29 anys de 30 a 44 anys de 45 a 64 anys més de 65 anys Estrangers
Any Estran. Total Estran. Total Estran. Total Estran. Total Estran. Total Estran.
2018 5,2 17,5 10,6 15,6 9 21,1 3,7 28,6 0,9 17,3 5,7
2017 4,5 17,3 12 16,2 7,3 21,4 3,9 27,9 1 17,2 5,6
2016 5,6 17,4 11,2 16 8,2 22,3 3,4 27,6 0,9 16,7 5,7
2015 6,4 17,7 10,6 15,9 8,5 22,6 3 27,7 0,5 16,1 5,7
2014 6,6 18,1 10 15,7 7,9 23,1 3 27,3 0,8 15,9 5,5
2013 5,5 18,1 9,4 15,5 8 23,9 3,2 27 0,9 15,4 5,4
2012 5,5 18,4 8,4 15,6 7,5 24,4 2,9 26,5 1 15 5,1
2011 5,7 18,6 8,7 15,8 6,6 25,2 2,6 25,6 0,9 14,8 4,9
2010 5,5 17,9 9,3 16,8 6,1 26,1 3 24,9 0,8 14,3 5
2009 5,4 17,6 9,4 17,4 5,8 26,3 2,9 24,7 0,5 13,9 4,9
2008 4,9 17,5 8,7 17,8 5,1 26,4 2,8 24,3 0,5 14 4,5
2007 3,3 17,1 5,6 19,2 3,1 25,5 2,3 24,2 0,5 14 3
2006 1,9 16,9 3,4 20 2,5 25,1 1,8 23,9 0 14,1 2
2005 1,6 16,9 2,7 19,8 2,6 25,5 2,1 23,8 0,4 14 2
Sant Miquel de Campmajor
de 0 a 14 anys de 15 a 29 anys de 30 a 44 anys de 45 a 64 anys més de 65 anys Estrangers
Any Estran. Total Estran. Total Estran. Total Estran. Total Estran. Total Estran.
2018 0 18 6,7 13,2 1,9 22,8 8,2 26,8 0 19,3 3,5
2017 0 16,4 6,9 12,8 0 24,3 11,5 27 4,5 19,5 4,9
2016 0 15 8,3 15,9 2,1 21,2 12,7 27,9 4,4 19,9 6,2
2015 0 11,4 9,4 14,6 0 23,3 12,9 28,3 4,1 22,4 5,9
2014 0 11,6 5,6 15,5 1,8 23,7 10,3 25 3,6 24,1 4,7
2013 0 11,4 6,5 14,2 3,8 23,7 13,3 27,4 2 23,3 5,9
2012 3,4 12,6 6,5 13,5 6,9 25,2 12,7 27,4 2 21,3 7
2011 3,3 12,8 6,1 14,1 8,8 24,4 10,8 27,8 2 20,9 6,8
2010 3,1 13,2 20 14,4 13,8 23,9 9,7 29,6 2,2 18,9 9,9
2009 9,7 12,3 26,8 16,3 18 24,2 18,2 30,6 0 16,7 15,5
2008 12,9 12,8 37,1 14,4 21,9 26,3 15,5 29,2 0 17,3 17,3
2007 11,1 12,4 29 14,2 18,5 24,8 12,7 28,9 0 19,7 13,8
2006 15,4 11,9 22,6 14,2 21,1 26,1 11,3 28,4 0 19,3 13,8
2005 13,6 11,2 9,7 15,7 18,4 24,9 5,4 28,4 0 19,8 9,1
Serinyà
de 0 a 14 anys de 15 a 29 anys de 30 a 44 anys de 45 a 64 anys més de 65 anys Estrangers
Any Estran. Total Estran. Total Estran. Total Estran. Total Estran. Total Estran.
2018 5,3 16,9 6 13,6 11,8 22,2 4,7 28,9 2,9 18,4 6,2
2017 5,8 16,9 4,5 13,8 13,4 22,6 4,1 28,3 2,4 18,4 6,3
2016 4,6 17,3 8,7 14,2 10,9 23,5 4,2 27 2 17,9 6,1
2015 7,8 18,2 10,5 13,5 9,8 23,5 5,2 27 1,5 17,8 6,8
2014 9,9 18 9,5 14,1 11,5 24 4,4 26,4 1,5 17,5 7,3
2013 10,4 17,3 8,7 14,5 12,1 25,4 5,6 25,6 1,1 17,1 7,8
2012 11,8 16,6 10 14,3 14,4 26,6 5,2 25,8 2,1 16,8 8,9
2011 13,3 16,2 14,8 15,8 15 26,2 5,7 25,2 2,2 16,6 10,2
2010 13,1 16,1 15,8 16,8 13,1 26,4 5,9 24,6 1,6 17 9,9
2009 13,6 15,3 16,9 17,2 12,1 25,6 7 24,7 1,6 16,6 10,1
2008 11,8 15,7 16,1 18,4 11,2 26,3 6,6 23,8 1,6 17,4 9,4
2007 11,5 17,4 13,6 16,8 12,5 26,9 6 23,9 1,5 18,7 9
2006 7 15,1 13,4 17,8 10,4 25,6 7,3 23,5 2,7 17,9 8,3
2005 9,9 15,2 10,1 17,9 10,9 24,7 8,2 24,3 1,1 17,7 8,2
Vilademuls
de 0 a 14 anys de 15 a 29 anys de 30 a 44 anys de 45 a 64 anys més de 65 anys Estrangers
Any Estran. Total Estran. Total Estran. Total Estran. Total Estran. Total Estran.
2018 14,4 17,7 21,6 12,4 22,6 22,6 9,9 28,2 1,9 19,1 13,5
2017 14,7 17,2 14,9 11,9 19,3 22,9 9,2 29 0,7 18,9 11,5
2016 13,4 17,6 12,9 12,5 18,1 22,5 8,3 28,2 0,6 19,2 10,5
2015 12,8 17,7 16,8 12,1 17,9 22,8 8,9 26,9 0,6 20,5 10,9
2014 12,3 16,5 18,9 12,1 13,7 23,3 5,8 26,3 1,2 21,9 9,3
2013 15 15,8 18,9 11,8 19,9 24,4 8,6 26,2 0,6 21,7 11,8
2012 14,7 14,9 18,9 11,5 20 25,6 7,7 25,1 0 22,8 11,4
2011 15,3 15,9 21,4 13,2 19,3 24 7,8 24,7 0 22,2 11,8
2010 16,2 14,5 19,8 13,8 19,7 23,2 9,1 25,8 1,2 22,6 12,3
2009 14,2 14,4 19,3 15,1 18,7 23,8 8,5 25,6 1,2 21,1 11,8
2008 14,4 12,4 19,7 16,3 16,5 24,1 8,6 25,4 1,2 21,9 11,4
2007 14 13 16,3 16 14,8 24,6 8,1 24,1 0,6 22,4 10,1
2006 11,9 12,8 17,8 16,4 12,6 24,3 7,5 23,8 0,6 22,6 9,4
2005 11,2 12,5 19,4 16,4 11,4 23,5 7,2 24,8 1,1 22,9 9,3
Pla de l'Estany
de 0 a 14 anys de 15 a 29 anys de 30 a 44 anys de 45 a 64 anys més de 65 anys Estrangers
Any Estran. Total Estran. Total Estran. Total Estran. Total Estran. Total Estran.
2018 17,8 17,8 20 15,6 21,3 21,9 9,7 27,1 2,6 17,6 14
2017 17,8 17,8 20 15,6 20,8 22,3 9,2 26,7 2,4 17,5 13,8
2016 17,7 17,8 21 15,8 20,6 22,7 8,6 26,4 2,4 17,3 13,8
2015 18,2 17,8 22,6 15,9 21 23 8,3 26,1 2,2 17,2 14,2
2014 19,2 17,8 23,3 16,1 21,2 23,4 8,1 25,7 2,2 16,7 14,6
2013 20,1 17,7 23,6 16,2 21,2 23,7 8,3 25,5 2,1 16,5 14,9
2012 21,8 17,7 25,2 16,5 22,1 24,1 8,7 25,1 2,6 16,2 16
2011 22,9 17,8 25,3 16,8 21,4 24,3 8,7 24,6 2,3 16,1 16,1
2010 22,7 17,3 24,9 17,7 20,7 24,3 8,4 24,3 2,1 16,1 15,8
2009 22,1 17 24 18,3 19,6 24,4 7,8 23,9 1,9 16,2 15,1
2008 22,1 16,8 22,2 18,7 18,4 24,3 7,2 23,7 1,9 16,3 14,4
2007 20,9 16,5 19,9 19,1 17,1 24,1 6,7 23,4 1,6 16,6 13,2
2006 21,2 16,4 19,6 19,7 17 24 6,5 23,1 1,6 16,5 13,3
2005 20,3 16,1 17,3 20 15,8 24 6 23 1,4 16,6 12,2
58