Àmbits
Àmbit Població

1.18 Taxa bruta de natalitat

Font d'informació
Padró municipal
Web
http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=264&t=2015
Periodicitat
Anual
Cobertura Geogràfica
Comarca
Mètode de càlcul
Quocient entre el nombre de nascuts vius registrats en un any determinat i la població a meitat del període. És l'indicador més genèric del fenomen de la natalitat, però no descriu el comportament reproductiu d'una població, ni tampoc té en compte la seva estructura per edats. S'expressa en tant per mil.

Imprimir l'indicador

Any Pla de l'Estany Banyoles
2017 9,98 10,05
2016 9,7 10,25
2015 11,17 12,25
2014 10,96 12,27
2013 10,71 11,49
2012 12,19 12,9
2011 10,97 12,26
2010 14,18 15,81
2009 13,75 15,2
2008 13,18 15,2
2007 12,55 14,08
2006 13,79 13,64
2005 11,65 11,86
2004 11,95 13,67
2003 12,73 13,47
2002 11,41 12,98
2001 11,39 12,49
2000 12,37 14,94
58